si ma, qian
司馬, 遷

著者名典拠詳細を表示

著者の属性 個人
一般注記 「史記」の著者
Ssu-ma Chʿien ho shih chi, 1987: colophon (Simaqian [in rom.])
EDSRC:史記故事選譯 / [司馬遷著](中華書局香港分局, 1973)
EDSRC:史记全译 / 司马迁著 ; 吴顺东[ほか] 译(贵州人民出版社, 1994.10)
EDSRC:Исторические записки ("Ши цзи") / Сыма Цянь ; перевод с китайского, вступительная статья, комментарий и приложения Р.В. Вяткина ("Наука", Глав. ред. восточной лит-ры,1972-)
EDSRC:Sử-ký / Tư-mã-Thiên ; bản việt văn của Nhượng-Tống(Nha xuât-ban Tân Viêt, 1964)
から見よ参照 司马, 迁<si ma, qian>
Ssŭ-ma, Chʿien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Syma, T︠S︡i︠a︡nʹ, ca. 145-ca. 86 B.C.
Sama, Chʿŏn, ca. 145-ca. 86 B.C.
Shiba, Sen, ca. 145-ca. 86 B.C.
Shi Ba, Sen
Shi-ba, Sen, ca. 145-ca. 86 B.C.
Szuma, Chʾien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Chʾien, Szuma, ca. 145-ca. 86 B.C.
S̲uhʹmā, Chihʹyin, ca. 145-ca. 86 B.C.
Chihʹyin S̲uhʹmā, ca. 145-ca. 86 B.C.
Se-ma Tsʿien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Szema Tsʿeen, ca. 145-ca. 86 B.C.
Ssï-ma Tsʾién, ca. 145-ca. 86 B.C.
Sseu-ma Tsʿien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Ssuma Chʿien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C.
T︠S︡i︠a︡nʹ, Syma, ca. 145-ca. 86 B.C.
Simaquian, ca. 145-ca. 86 B.C.
Sve Ma, Ciyan
사마, 천
Сыма, Цянь, ca. 145-ca. 86 B.C.
Tư mã Thiên
コード類 典拠ID=2000011316  NCID=DA00442905
1 史記 / [司馬遷著] ; 福島中郎訳 1 [本編] - 4 別冊. - 東京 : 学習研究社 , 1981-1985
2 史記 / 司馬遷著 ; 野口定男 [ほか] 訳 上,中,下. - 東京 : 平凡社 , 1968.2-1971